Přispějte zde!

Elektřina a magnetismus

Fyzika SŠ » Elektřina a magnetismus »

aktualizováno: 2. 5. 2024 21:53

Seznam kapitol / hodin

1Elektrostatika Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Elektrický náboj
040102 Coulombův zákon
040103 Permitivita prostředí
040104 Elektrické pole
040105 Práce v elektrickém poli
040106 Elektrický potenciál
040107 Rozložení náboje na vodiči
040108 Látky v elektrickém poli
040109 Kapacita vodiče, kondenzátory
040110 Technické kondenzátory, energie kondenzátorů
040111 Paralelní zapojení kondenzátorů
040112 Sériové zapojení kondenzátorů
040113 Složitější zapojení kondenzátorů
2Elektrický proud Zobrazit/skrýt kapitoly.
040201 Elektrické obvody (cvičení)
040202 Elektrický proud
040203 Přeměny energie v elektrickém obvodu
040204 Elektronické součástky (cvičení)
040205 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)
040206 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení)
040207 VA charakteristika rezistoru a žárovky (cvičení)
040208 Odpor kovového vodiče - Ohmův zákon
040209 Závislost elektrického odporu na rozměrech
040210 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě
040211 Spojování rezistorů I
040212 Spojování rezistorů II
040213 Regulace proudu a napětí reostatem a potenciometrem (cvičení)
040214 Rezistory, reostat (cvičení)
040215 Ohmův zákon pro uzavřený obvod
040216 Měření složeného obvodu (cvičení)
040217 Konstrukce voltmetru a ampérmetru
040218 Kirchhoffovy zákony
040219 Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů
040220 Práce a výkon elektrického proudu
3Polovodiče a základy elektroniky Zobrazit/skrýt kapitoly.
040301 VA charakteristika polovodičové diody (cvičení)
040302 Vlastní a příměsové polovodiče
040303 Polovodičová dioda
040304 Tranzistor
040305 Unipolární tranzistor
4Vedení proudu v kapalinách a plynech Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Vedení proudu v kapalinách - elektrolýza
040402 Faradayovy zákony elektrolýzy
040403 Galvanické články
040405 Nesamostatný výboj v plynu
040406 Samostatný výboj plynu
040407 Katodové záření, elektronky
5Magnetické pole Zobrazit/skrýt kapitoly.
040501 Magnety, magnetické pole
040502 Magnetické pole vodiče s proudem
040503 Magnetická síla
040504 Magnetická indukce
040505 Magnetické působení rovnoběžných vodičů
040506 Částice s nábojem v magnetickém poli
040507 Magnetické vlastnosti látek
040508 Elektromagnetická indukce
040509 Vznik střídavého proudu
040510 Lenzův zákon
040511 Vlastní indukce
6Střídavý proud Zobrazit/skrýt kapitoly.
040601 Střídavý proud
040602 Odpor v obvodu střídavého proudu
040603 Kondenzátor v obvodu střídavého proudu
040604 Cívka v obvodu střídavého proudu
040605 Složený sériový RL obvod střídavého proudu
040606 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
040607 Rezonance sériového RLC obvodu
040608 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem
040609 Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí
7Elektřina a magnetismus v praxi Zobrazit/skrýt kapitoly.
040701 Třífázová soustava střídavého napětí
040702 Elektromotory
040703 Transformátor
040704 Elektromagnetické kmitání, oscilační obvod
040705 Maxwellovy rovnice a elektromagnetické vlnění
040706 Analogové a digitální zachycení skutečnosti
040707 Přenos signálu pomocí radiových vln
040708 Elektrické spotřebiče
040709 Bezpečnost při práci s elektřinou
040710 Činnost elektrických a elektronických zařízení
8Činnost elektrických a elektronických zařízení Zobrazit/skrýt kapitoly.
040801 Flash paměti