Přispějte zde!

Seznam dílů / kapitol / hodin

Matematika SŠ »

aktualizováno: 8. 5. 2024 14:22

Úvod Zobrazit/skrýt úvod.

1Poděkování, upozornění, licence
2Spojený životopis autora a učebnice
3Jak to ve škole být mělo a jak to je
4Žáci
5Poznámky o učitelích a vyučování
6Jak se učit
7Obecné zásady realistické pedagogiky
8Terminologie a grafická úprava
9Jak studovat samostatně
10Využití učebnice ve škole
12Nejčastější chyby při studiu
15Zkušenosti s jinými řešeními
17Literatura

1 Základní poznatky Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Proč a jak se učit matematiku
010103 Jak se počítají známky
010104 Modely základních početních operací
010105 Základní početní operace - příklady
010106 Desetinná čísla
010107 Celá čísla, odhady
010108 Zlomky I
010109 Zlomky II
010110 Priority operací, závorky
010111 Proměnná
010112 Vytýkání, krácení
010113 Rovnice, vyjadřování
010114 Poměry a úměrnosti I
010115 Poměry a úměrnosti II
010116 Procenta
010117 Kvadratické rovnice I
010118 Kvadratické rovnice II
010119 Podobnosti trojúhelníků, goniometrické funkce
010120 Použití goniometrických funkcí ve fyzice
010121 Práce s kalkulátorem
2 Číselné obory Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Číselné obory, přirozená čísla
010202 Celá čísla
010203 Racionální čísla I
010204 Racionální čísla II
010205 Reálná čísla I
010206 Reálná čísla II
010207 Druhá odmocnina
010208 Třetí odmocnina
010209 Usměrňování zlomků
010210 Absolutní hodnota I
010211 Absolutní hodnota II
3 Množiny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Množiny I
010302 Množiny II (P)
010303 Množinové operace
010304 Vennovy diagramy
010305 Nekonečné množiny
010306 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů I
010307 Řešení slovních úloh pomocí Vennových diagramů II
010308 Intervaly
010309 Množiny - shrnutí
4 Formální logika (výroky) Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Výroky
010402 Negace jednoduchých výroků
010403 Konjunkce a disjunkce
010404 Implikace
010405 Ekvivalence
010406 Negace složených výroků I
010407 Negace složených výroků II
010408 Kvantifikované výroky
010409 Negace kvantifikovaných výroků
010410 Formální logika - shrnutí
010411 Logická stavba matematiky, důkazy
5 Dělitelnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Číselné soustavy I
010502 Číselné soustavy II
010503 Násobek a dělitel čísla I
010504 Násobek a dělitel čísla II (P)
010505 Důkazy dělitelnosti I
010506 Důkazy dělitelnosti II
010507 Znaky dělitelnosti
010508 Prvočísla a složená čísla
010509 Největší společný dělitel
010510 Nejmenší společný násobek
010511 Dělitelnost - shrnutí
6 Mocniny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Mocniny s přirozeným mocnitelem
010602 Vzorce pro mocniny I
010603 Vzorce pro mocniny II
010604 KISS
010605 Mocniny s celým mocnitelem I
010606 Mocniny s celým mocnitelem II
010607 Mocniny s proměnnou v mocniteli
010608 Exponenciální tvar čísla
010609 Výpočty s mocninami
010610 Mocniny - shrnutí
7 Výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Výrazy, definiční obor
010702 Určování definičních oborů I
010704 Zápisy pomocí výrazů I
010705 Zápisy pomocí výrazů II
8 Mnohočleny Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Sčítání a odčítání mnohočlenů
010802 Násobení mnohočlenů
010803 Použití vzorců při úpravě mnohočlenů I
010804 Použití vzorců při úpravě mnohočlenů II
010805 Dělení mnohočlenů
010806 Rozklad mnohočlenů na součin I (vytýkání)
010807 Rozklad mnohočlenů na součin II (vzorce)
010808 Rozklad mnohočlenů na součin III
010809 Rozklad mnohočlenů na součin IV
010810 Mnohočleny shrnutí
9 Lomené výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010901 Krácení a rozšiřování lomených výrazů
010902 Sčítání a odčítání lomených výrazů I
010903 Sčítání a odčítání lomených výrazů II
010904 Násobení a dělení lomených výrazů
010905 Zjednodušování lomených výrazů I
010906 Zjednodušování lomených výrazů II
010907 Lomené výrazy shrnutí
10 Vyjádření neznámé ze vzorce Zobrazit/skrýt kapitoly.
011001 Vyjádření neznámé ze vzorce I
011002 Vyjádření neznámé ze vzorce II
011003 Vyjádření neznámé ze vzorce III
011004 Vyjádření neznámé ze vzorce IV
011005 Vyjádření neznámé ze vzorce V
2 Funkce a rovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Lineární funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Kartézský součin
020102 Binární relace
020103 Zobrazení
020104 Funkce, definiční obor
020105 Graf funkce I
020106 Graf funkce II
020107 Prostá funkce
020108 Lineární funkce I
020109 Lineární funkce II
020110 Lineární funkce III
020111 Lineární funkce IV
020112 Spojování poznatků
020113 Rostoucí a klesající funkce I
020114 Rostoucí a klesající funkce II
020115 Slovní úlohy na lineární funkce
020116 Parametrické systémy lineárních funkcí I
020117 Parametrické systémy lineárních funkcí II
020118 Příklady s fx
2 Lineární rovnice a nerovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Rovnice, ekvivalentní úpravy
020202 Důsledkové úpravy
020203 Lineární rovnice I
020204 Lineární rovnice II
020205 Nerovnice, úpravy nerovnic
020206 Lineární nerovnice
020207 Soustavy lineárních nerovnic
020208 Řešení nerovnic metodou dělení definičního oboru
020209 Grafické řešení rovnic a nerovnic
020210 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice I
020211 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice II
020212 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice III
020213 Slovní úlohy vedoucí na lineární rovnice IV
3 Některé rovnice a nerovnice převoditelné na lineární Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Rovnice v součinovém tvaru
020302 Nerovnice v součinovém tvaru I
020303 Nerovnice v součinovém tvaru II
020304 Rovnice v podílovém tvaru
020305 Nerovnice v podílovém tvaru I
020306 Nerovnice v podílovém tvaru II
020307 Lineární rovnice s více neznámými I
020308 Lineární rovnice s více neznámými II
020309 Lineární nerovnice se dvěma neznámými
020310 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých I
020311 Soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých II
020312 Soustavy tří lineárních rovnic o dvou neznámých
020313 Soustavy více rovnic o více neznámých I
020314 Soustavy více rovnic o více neznámých II
020315 Soustavy více rovnic o více neznámých III
020316 Soustavy více rovnic o více neznámých IV
020317 Maticový formalismus
020318 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
020319 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II
020320 Grafické řešení soustav lineárních rovnic a nerovnic
4 Funkce absolutní hodnota, rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 Funkce absolutní hodnota
020402 Kreslení grafů funkcí metodou napodobení výpočtu I
020403 Kreslení grafů funkcí metodou napodobení výpočtu II
020404 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru I
020405 Kreslení grafů funkcí metodou dělení definičního oboru II
020406 Sudá a lichá funkce
020407 Omezenost funkcí, maximum, minimum
020408 Další příklady s grafy funkcí s absolutní hodnotou
020409 Rovnice s absolutní hodnotou I
020410 Rovnice s absolutní hodnotou II
020411 Nerovnice s absolutní hodnotou
020412 Kreslení grafů obecné funkce I
020413 Kreslení grafů obecné funkce II
020414 Kreslení grafů konkrétních funkcí I
020415 Kreslení grafů konkrétních funkcí II
020416 Grafy relací s absolutními hodnotami
5 Kvadratická funkce, kvadratické rovnice a nerovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Kvadratická funkce
020502 Doplnění na čtverec I
020503 Doplnění na čtverec II
020504 Kvadratické funkce s absolutní hodnotou
020505 Další úlohy s kvadratickými funkcemi
020506 Grafy kvadratických funkcí s parametry
020507 Neúplné kvadratické rovnice
020508 Vzorec pro řešení obecné kvadratické rovnice
020509 Vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice
020510 Kvadratický trojčlen
020511 Kvadratické nerovnice
020512 Další příklady na kvadratické rovnice a nerovnice
020513 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
020514 Slovní úlohy o pohybu
020515 Shrnutí - Kvadratické funkce, rovnice a nerovnice
6 Lineární lomená funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
020601 Lineární lomená funkce
020602 Grafy lineárně lomených funkcí
020603 Úprava předpisu lineární lomené funkce
020604 Lineární lomené funkce s absolutní hodnotou
020605 Další použití lineárních lomených funkcí
7 Mocniné funkce a odmocniny Zobrazit/skrýt kapitoly.
020701 Mocninné funkce s přirozeným mocnitelem
020702 Mocninné funkce se záporným celým mocnitelem
020703 Použití grafů základních mocninných funkcí
020704 Grafy mocninných funkcí
020705 Racionální a polynomické funkce
020706 Rovnice vyšších řádů I (separace kořenů)
020707 Rovnice vyšších řádů II (snížení stupně)
020708 Inverzní funkce
020709 Druhá odmocnina
020710 Grafy funkcí s druhou odmocninou
020711 n-tá odmocnina
020712 Počítání s odmocninami I
020713 Počítání s odmocninami II
020714 Počítání s odmocninami III
020715 Mocniny s racionálním mocnitelem
020716 Mocniny s iracionálním mocnitelem
020717 Rovnice s neznámou pod odmocninou I
020718 Rovnice s neznámou pod odmocninou II
020719 Nerovnice s neznámou pod odmocninou
020720 Řešení nerovnic metodou nulových bodů I
020721 Řešení nerovnic metodou nulových bodů II
020722 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici I
020723 Soustavy rovnic obsahující kvadratickou rovnici II
020724 Použití substituce při řešení rovnic
020725 Použití substituce při řešení soustav rovnic
020726 Použití substituce při řešení nerovnic I
020727 Použití substituce při řešení nerovnic II
8 Rovnice a nerovnice s parametrem Zobrazit/skrýt kapitoly.
020801 Lineární rovnice s parametrem I
020802 Lineární rovnice s parametrem II
020803 Lineární rovnice s parametrem III
020804 Soustavy lineárních rovnic s parametrem
020805 Lineární nerovnice s parametrem
020806 Parametrické systémy funkcí
020807 Kvadratické rovnice s parametrem
020808 Kvadratické nerovnice s parametrem
020809 Parametrické rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
020810 Rovnice s neznámou pod odmocninou a parametrem
9 Exponencialní a logaritmické funkce a rovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020901 Exponenciální funkce
020902 Obecná exponenciální funkce
020903 Exponenciální závislosti
020904 Exponenciální rovnice I
020905 Exponenciální rovnice II
020906 Exponenciální rovnice III
020907 Soustavy exponenciálních rovnic
020908 Exponenciální nerovnice I
020909 Exponenciální nerovnice II
020910 Exponenciální rovnice (shrnutí)
020911 Logaritmus
020912 Logaritmická funkce I
020913 Logaritmická funkce II
020914 Věty o logaritmech I
020915 Věty o logaritmech II
020916 Přirozená exponenciální funkce, přirozený logaritmus
020917 Využití logaritmů
020918 Řešení exponenciálních rovnic logaritmováním
020919 Logaritmické rovnice I
020920 Logaritmické rovnice II
020921 Logaritmické rovnice III
020922 Logaritmické rovnice IV
020923 Logaritmické rovnice V
020924 Logaritmické nerovnice I
020925 Logaritmické nerovnice II
020926 Logaritmické rovnice (shrnutí)
3 Planimetrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Geometrické útvary v rovině Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Přímka a její části
030102 Polorovina, úhel
030103 Vzájemná poloha přímek
030104 Trojúhelník
030105 Mnohoúhelníky
030106 Čtyřúhelníky
030107 Kružnice, kruh
030108 Geometrické útvary v rovině shrnutí
2 Základní planimetrické věty Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Shodnost trojúhelníků I
030202 Shodnost trojúhelníků II
030203 Podobnost trojúhelníků I
030204 Podobnost trojúhelníků II
030205 Pythagorova věta, Euklidovy věty I
030206 Pythagorova věta, Euklidovy věty II
030207 Příklady řešené pomocí vět pro trojúhelníky
030208 Oblouková míra
030209 Věta o obvodovém a středovém úhlu
030210 Důsledky věty o obvodovém a středovém úhlu
030211 Mocnost bodu ke kružnici
030212 Obvody a obsahy obrazců I
030213 Obvody a obsahy obrazců II
3 Konstrukční úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Základní geometrické konstrukce I
030303 Množiny bodů dané vlastnosti I
030304 Množiny bodů dané vlastnosti II
030305 Konstrukce trojúhelníků I
030306 Konstrukce trojúhelníků II
030307 Konstrukce trojúhelniků III
030308 Konstrukce trojúhelníků IV
030309 Konstrukce čtyřúhelníků
030310 Konstrukce kružnic
030311 Konstrukce na základě výpočtu I
030312 Konstrukce na základě výpočtu II
030313 Konstrukce na základě výpočtu III
4 Zobrazení v rovině Zobrazit/skrýt kapitoly.
030401 Shodná zobrazení
030402 Osová souměrnost
030403 Příklady na osovou souměrnost
030404 Středová souměrnost
030405 Příklady na středovou souměrnost
030406 Posunutí
030407 Příklady na posunutí
030408 Otočení
030409 Příklady na otočení
030411 Stejnolehlost I
030412 Stejnolehlost II
030413 Stejnolehlost úseček a kružnic
030414 Použití stejnolehlosti
4 Goniometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Vlastnosti funkcí Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Opakování vlastností funkcí
040102 Periodické funkce
040103 Složené funkce
2 Goniometrické funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
040201 Goniometrické funkce ostrého úhlu
040202 Slovní úlohy na využití goniometrických funkcí
040203 Oblouková míra
040204 Orientovaný úhel I
040205 Orientovaný úhel II
040206 Tabulkové hodnoty orientovaných úhlů
040207 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel I
040208 Zavedení funkcí sinus a cosinus pro orientovaný úhel II
040209 Vlasnosti funkcí sinus a cosinus
040210 Grafy funkcí odvozených z funkcí sinus a cosinus I
040211 Grafy funkcí odvozených z funkcí sinus a cosinus II
040212 Rychlé určování hodnot funkcí sinus a cosinus
040213 Hledání úhlů ke známým hodnotám funkcí sinus a cosinus
040214 Funkce tangens
040215 Funkce kotangens
040216 Funkce arkus sinus
040217 Cyklometrické funkce
3 Goniometrické rovnice a vzorce Zobrazit/skrýt kapitoly.
040301 Goniometrické rovnice I
040302 Goniometrické rovnice II
040303 Goniometrické nerovnice I
040304 Goniometrické nerovnice II
040305 Základní goniometrické vzorce I
040306 Základní goniometrické vzorce II
040307 Základní goniometrické vzorce III
040308 Součtové vzorce I
040309 Součtové vzorce II
040310 Vzorce pro dvojnásobný úhel I
040311 Vzorce pro dvojnásobný úhel II
040312 Vzorce pro poloviční úhel
040313 Vzorce pro součet goniometrických funkcí
4 Trigonometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Sinová věta I
040402 Sinová věta II
040403 Kosinová věta
040404 Další trigonometrické věty
040405 Trigonometrie v praxi
5 Stereometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Polohové vlastnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
050101 Úvod do stereometrie
050102 Volné rovnoběžné promítání
050103 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání I
050104 Obrazy těles ve volném rovnoběžném promítání II
050105 Základní vztahy mezi body, přímkami a rovinami
050106 Vzájemná poloha dvou přímek
050107 Vzájemná poloha přímky a roviny
050108 Vzájemná poloha rovin
050109 Řezy těles rovinou I
050110 Řezy těles rovinou II
050111 Řezy těles rovinou III
050112 Řezy těles rovinou IV
050113 Řezy těles rovinou V
050114 Řezy těles rovinou VI
050115 Průsečnice rovin
050116 Průsečík přímky s rovinou
050117 Průnik přímky s tělesem
050118 Příčky mimoběžek
2 Metrické vlastnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
050201 Odchylka přímek I
050202 Odchylka přímek II
050203 Kolmost přímek a rovin I
050204 Kolmost přímek a rovin II
050206 Odchylka rovin
050207 Odchylka přímky a roviny
050208 Vzdálenost bodu od přímky
050209 Vzdálenost bodu od roviny
050210 Vzdálenost rovin
050211 Vzdálenost roviny a přímky
050212 Vzdálenosti přímek
4 Tělesa Zobrazit/skrýt kapitoly.
050401 Mnohostěny
050402 Objemy a povrchy mnohostěnů I
050403 Objemy a povrchy mnohostěnů II
050405 Rotační tělesa
050406 Objemy a povrchy rotačních těles I
050407 Objemy a povrchy rotačních těles II
6 Komplexní čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Základní vlastnosti komplexních čísel Zobrazit/skrýt kapitoly.
060101 Zavedení komplexních čísel
060102 Operace s komplexními čísly
060103 Umocňování komplexních čísel
060104 Číslo komplexně sdružené, dělení komplexních čísel
060105 Absolutní hodnota komplexního čísla
060106 Řešení rovnic a jejich soustav v komplexním oboru I
060107 Řešení rovnic a jejich soustav v komplexním oboru II
2 Goniometrický tvar komplexních čísel Zobrazit/skrýt kapitoly.
060201 Zobrazení komplexních čísel do Gaussovy roviny
060202 Goniometrický tvar komplexních čísel I
060203 Goniometrický tvar komplexních čísel II
060204 Násobení a dělení komplexních čísel v goniometrickém tvaru
060205 Moivreova věta
060206 Komplexní čísla jako vektory v Gaussově rovině
3 Řešení nelineárních rovnic v oboru komplexních čísel Zobrazit/skrýt kapitoly.
060301 Kvadratické rovnice s reálnými koeficienty
060303 Binomické rovnice
7 Analytická geometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Souřadnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
070101 Kartézské soustavy souřadnic I
070102 Kartézské soustavy souřadnic II
070103 Vzdálenost bodů
070104 Střed úsečky
2 Vektory Zobrazit/skrýt kapitoly.
070201 Vektory
070202 Sčítání vektorů
070203 Násobení vektoru číslem
070204 Lineární kombinace vektorů
070205 Posunutí o vektor
070206 Počítání s vektory
070207 Skalární součin I
070208 Skalární součin II
070209 Skalární součin III
070210 Skalární součin IV
070211 Pravotočivá a levotočivá báze
070212 Vektorový součin I
070213 Vektorový součin II
070214 Smíšený součin
3 Analytická geometrie v rovině Zobrazit/skrýt kapitoly.
070301 Parametrické vyjádření přímky I
070302 Parametrické vyjádření přímky II
070303 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek I
070304 Vzájemná poloha parametricky vyjádřených přímek II
070305 Obecná rovnice přímky I
070306 Obecná rovnice přímky II
070307 Přímková smršť
070308 Analytické vyjádření části přímky
070309 Nerovnice pro polorovinu
070310 Směrnicový tvar rovnice přímky
070311 Úsekový tvar rovnice přímky
070312 Polohové úlohy v rovině I
070313 Polohové úlohy v rovině II
070314 Vzdálenost bodu od přímky I
070315 Vzdálenost bodu od přímky II
070316 Odchylka přímek
070317 Další metrické úlohy I
070318 Další metrické úlohy II
4 Analytická geometrie v prostoru Zobrazit/skrýt kapitoly.
070401 Parametrické vyjádření přímky I
070402 Parametrické vyjádření přímky II
070403 Parametrické vyjádření roviny
070404 Obecná rovnice roviny I
070405 Obecná rovnice roviny II
070406 Polohové úlohy v prostoru I
070407 Polohové úlohy v prostoru II
070408 Výpočty odchylek
070409 Výpočty vzdáleností I
070410 Výpočty vzdáleností II
070411 Výpočty vzdáleností III
5 Kuželosečky Zobrazit/skrýt kapitoly.
070501 Středová a obecná rovnice kružnice
070502 Hledání kružnic I
070503 Hledání kružnic II
070504 Kružnice a přímka
070505 Tečny kružnic I
070506 Tečny kružnic II
070507 Elipsa
070508 Středová rovnice elipsy
070509 Obecná rovnice elipsy
070510 Hledání elips
070511 Elipsa a přímka
070512 Parabola
070513 Rovnice paraboly
070514 Hledání parabol
070515 Parabola a přímka
070516 Hyperbola
070517 Středová rovnice hyperboly
070518 Obecná rovnice hyperboly
070519 Hledání hyperbol
070520 Hyperbola a přímka
070522 Kuželosečky shrnutí
070523 Kulová plocha
8 Posloupnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Posloupnosti a jejich vlastnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
080101 Posloupnosti
080102 Vzorec pro n-tý člen I
080103 Vzorec pro n-tý člen II
080104 Rekurentní zadání posloupnosti I
080105 Rekurentní zadání posloupnosti II
080106 Vlastnosti posloupností I
080107 Vlastnosti posloupností II
080108 Důkaz matematickou indukcí I
080109 Důkaz matematickou indukcí II
2 Aritmetická a geometrická posloupnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
080201 Aritmetická posloupnost I
080202 Aritmetická posloupnost II (P)
080203 Vzorce pro aritmetickou posloupnost
080204 Úlohy s aritmetickou posloupností
080205 Užití aritmetických posloupností
080206 Zápisy se sumačním znakem (P)
080207 Geometrická posloupnost
080208 Vzorce pro geometrickou posloupnost
080209 Úlohy s geometrickou posloupností
080210 Užití geometrických posloupností
080211 Vlastnosti aritmetických a geometrických posloupností
3 Příklady z finanční matematiky Zobrazit/skrýt kapitoly.
080301 Vklady, jednoduché a složené úrokování
080302 Inflace, spoření
080303 Splátky dluhů
080304 Pořizujeme byt (opakování)
4 Limita posloupnosti a nekonečné řady Zobrazit/skrýt kapitoly.
080401 Pojem limity posloupnosti
080402 Limity některých posloupností
080403 Výpočty limit
080404 Využití limit posloupností
080405 Nevlastní limita posloupnosti
080406 Nekonečná geometrická řada
080407 Příklady na součet nekonečné řady
9 Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Kombinatorika Zobrazit/skrýt kapitoly.
090101 Základní kombinatorická pravidla I
090102 Základní kombinatorická pravidla II
090103 Základní kombinatorická pravidla III
090104 Variace I
090105 Variace II
090106 Permutace I
090107 Permutace II
090108 Kombinace I
090109 Kombinace II
090110 Úlohy s faktoriály a kombinačními čísly
090111 Kombinatorické úlohy bez opakování
090112 Variace s opakováním
090113 Permutace s opakováním
090114 Kombinace s opakováním
090115 Kombinatorické úlohy s opakováním I
090116 Kombinatorické úlohy s opakováním II
090117 Další vlastnosti kombinačních čísel
090118 Binomická věta
090119 Užití binomické věty
2 Pravděpodobnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
090201 Náhodné pokusy, možné výsledky, jevy
090202 Pravděpodobnost
090203 Pravděpodobnosti jevů I
090204 Pravděpodobnosti jevů II
090205 Sčítání pravděpodobností I
090206 Sčítání pravděpodobností II
090207 Nezávislé jevy I
090208 Nezávislé jevy II
090209 Nezávislé pokusy
090210 Binomické rozdělení
090211 Ověřování hypotéz
090212 Podmíněné pravděpodobnosti I
090213 Podmíněné pravděpodobnosti II
3 Statistika Zobrazit/skrýt kapitoly.
090301 Statistický soubor, jednotka, znak
090302 Četnost, relativní četnost
090303 Charakteristiky polohy
090304 Charakteristiky variability
090305 Korelace
090306 Statistické výpočty na kalkulačce
090307 Statistické výpočty na počítači
090308 Další statistické veličiny
10 Diferenciální a integrální počet Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Spojitost, limita Zobrazit/skrýt kapitoly.
100102 Rovnost funkcí, funkce signum, funkce celá část
100103 Spojitost funkce, limity funkce I
100104 Spojitost funkce, limity funkce II
100105 Okolí bodu
100106 Spojitost funkce v bodě a v intervalu
100107 Věty o spojitosti a jejich užití
100108 Definice limit I
100109 Definice limit II
100110 Výpočty limit I
100111 Výpočty limit II
100112 Neurčité výrazy
100113 Asymptoty grafu funkce
2 Derivace Zobrazit/skrýt kapitoly.
100201 Přírůstek argumentu, přírůstek funkce
100202 Derivace funkce v bodě
100203 Derivace elementárních funkcí I
100204 Derivace elementárních funkcí II
100205 Derivace součinu a podílu
100206 Složená funkce
100207 Derivace složené funkce I
100208 Derivace složené funkce II
100209 Derivace funkcí (shrnutí)
100210 Průběh funkce I (monotónnost)
100211 Průběh funkce II (extrémy)
100212 Průběh funkce III (prohnutí)
100213 Vyšetřování průběhu funkce
100214 Užití derivace (tečny, limity)
100215 Slovní úlohy na hledání extrémů
3 Integrální počet Zobrazit/skrýt kapitoly.
100301 Primitivní funkce
100302 Výpočet neurčitých integrálů I
100303 Výpočet neurčitých integrálů II
100304 Integrování metodou per partes I
100305 Integrování metodou per partes II
100306 Integrování substituční metodou I
100307 Integrování substituční metodou II
100308 Integrování substituční metodou III
100309 Výpočet neurčitých integrálů (shrnutí)
100310 Určitý integrál
100311 Výpočet určitých integrálů I
100312 Výpočet určitých integrálů II
100313 Výpočet plochy obrazce I
100314 Výpočet plochy obrazce II
100315 Výpočet objemu rotačních těles
11 Závěrečné opakování Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Shrnutí a typové úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
110101 Přehled středoškolské matematiky
110102 Číselné obory, množiny, výroky
110103 Funkce I
110104 Funkce II
110105 Rovnice
110106 Nerovnice
110108 Rovnice, nerovnice a jejich soustavy s parametrem
110109 Slovní úlohy
110110 Exponenciální fce a logaritmy
110111 Základní planimetrické věty
110112 Konstrukční úlohy, shodnosti a podobnosti
110113 Goniometricke funkce
110114 Trigonometrie
110115 Stereometrie - polohové vlastnosti
110116 Stereometrie - metrické úlohy
110117 Komplexní čísla
110118 Vektory
110119 Analytická geometrie v rovině
110120 Analytická geometrie prostoru
110122 Posloupnosti
110123 Kombinatorika
110124 Pravděpodobnost
2 Příprava na státní maturitu Zobrazit/skrýt kapitoly.
110201 Číselné obory, číselná osa, množiny, intervaly
110202 Mocniny
110203 Výrazy
110204 Lomené výrazy
110205 Procenta I
110206 Procenta II
110207 Zápis do výrazů, vyjádření ze vzorce
110208 Funkce I
110209 Funkce II
110210 Rovnice I
110211 Slovni ulohy I
110212 Slovni ulohy II
110213 Kvadratické funkce
110214 Nerovnice
110219 Trigonometrie I
110221 Obvody a obsahy obrazců I

Modré rámečky Zobrazit/skrýt přílohu.

1Základní poznatky
2Funkce a rovnice
3Planimetrie
4Goniometrie
5Stereometrie
6Komplexní čísla
7Analytická geometrie
8Posloupnosti
9Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
10Diferenciální a integrální počet

Červené rámečky Zobrazit/skrýt přílohu.

1Základní poznatky
2Funkce a rovnice
3Planimetrie
4Goniometrie
5Stereometrie
6Komplexní čísla
7Analytická geometrie
8Posloupnosti
9Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika
10Diferenciální a integrální počet