Seznam dílů / kapitol / hodin

Matematika ZŠ »

aktualizováno: 20. 7. 2017 0:18

Úvod Zobrazit/skrýt úvod.

1Jak se budeme učit a proč
2Počítání známek

1 6. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování z obecné školy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Desítková soustava
010102 Číslo, číslice
010103 Římské číslice
010104 Číselná osa
010105 Odečítání ze stupnice
010106 Porovnávání přirozených čísel
010107 Zaokrouhlování přirozených čísel
010108 Sčítání přirozených čísel
010109 Odčítání přirozených čísel
010110 Součtové trojúhelníky
010111 Násobení přirozených čísel
010112 Dělení přirozených čísel I
010113 Dělení přirozených čísel II
010114 Odhady
010115 Číselné výrazy I
010116 Číselné výrazy II
010117 Části I
010118 Části II
010119 Přepočet přes jednotku
2 Desetinná čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Desetinná čísla I
010202 Desetinná čísla II
010203 Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel
010204 Sčítání desetinných čísel
010205 Odčítání desetinných čísel
010206 Násobení desetinných čísel deseti, stem
010207 Dělení desetinných čísel deseti, stem
010208 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem I
010209 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem II
010210 Násobení desetinných čísel mezi sebou I
010211 Násobení desetinných čísel mezi sebou II
010212 Jednotky délky I
010213 Jednotky délky II
010214 Jednotky hmotnosti
010215 Jednotky obsahu
010216 Jednotky objemu
010217 Happymetr
010218 Převody jednotek (shrnutí)
010219 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem I
010220 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem II
010221 Dělení desetinných čísel desetinným číslem I
010222 Dělení desetinných čísel desetinným číslem II
010223 Desetinná čísla - opakování I
010224 Desetinná čísla - opakování II
010225 Přepočet přes jednotku - podruhé I
010226 Přepočet přes jednotku - podruhé II
3 Dělitelnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Násobek a dělitel
010302 Množina všech dělitelů
010303 Dělitelnost a obdélníky
010304 Dělitelnost součtu
010305 Dělitelnost rozdílu a součinu
010306 Dělitelnost deseti a pěti
010307 Dělitelnost dvěma
010308 Dělitelnost čtyřmi
010309 Dělitelnost třemi
010310 Dělitelnost třemi a devíti
010311 Dělitelnost šesti
010312 Prvočísla a čísla složená
010313 Hledání prvočísel
010314 Prvočíselný rozklad
010315 Mocniny
010316 Společné násobky
010317 Největší společný dělitel
010318 Dláždění I
010319 Dláždění II
010320 Dláždění III
010321 Využití společných násobků a dělitelů I
010322 Využití společných násobků a dělitelů II
4 Opakování geometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Stavíme ze dřívek, střiháme papírky
010402 Úsečka, bod
010403 Přímky a polopřímky
010404 Rovnoběžky a kolmice
010405 Kružnice, kruh
010406 Osa úsečky
010407 Trojúhelník
010408 Čtyřúhelníky I
010409 Čtyřúhelníky II
010410 Obsahy
010411 Stavby
010412 Tělesa I
010413 Tělesa II
010414 Oblékání těles I
010415 Oblékání těles II
5 Úhel Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Úhel
010502 Velikost úhlu I
010503 Velikost úhlu II
010504 Druhy úhlů
010505 Přenášení úhlů
010506 Osa úhlu
010507 Úhel tady, úhel tam
010508 Stoupání
010509 Koláče
010510 Minuty a sekundy
010511 Sčítání úhlů
010512 Odčítání úhlů
010513 Vedlejší a vrcholové úhly
010514 Souhlasné a střídavé úhly
010515 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku I
010516 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku II
010517 Úhelné opakování
010518 Úhly a zase úhly
6 Osová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Shodné útvary I
010602 Shodné útvary II
010603 Osová souměrnost
010604 Zobrazování v osové souměrnosti I
010605 Zobrazování v osové souměrnosti II
010606 Osově souměrné útvary
010607 Závěrečné rýsování
7 Trojúhelník Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Pravidla pro strany a úhly trojúhelníku
010702 Úhly v trojúhelníku
010703 Výšky trojúhelníku I
010704 Výšky trojúhelníku II
010705 Těžnice trojúhelníku I
010706 Těžnice trojúhelníku II
010707 Těžnice trojúhelníku III
010708 Konstrukce trojúhelníků I
010709 Shodnost trojúhelníků
010710 Konstrukce trojúhelníků II
010711 Konstrukce trojúhelníků III
010712 Střední příčky trojúhelníku
010713 Kružnice opsaná a vepsaná I
010714 Kružnice opsaná a vepsaná II
010715 Trojúhelník - shrnutí
8 Celá čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Méně než nula I
010802 Méně než nula II
010803 Absolutní hodnota
010804 Porovnávání celých čísel
010805 Sčítání a odčítání celých čísel I
010806 Sčítání a odčítání celých čísel II
010807 Sčítání a odčítání celých čísel III
010808 Násobení celých čísel I
010809 Násobení celých čísel II
010810 Dělení celých čísel
010811 Číselné výrazy se zápornými čísly
010812 Krokování
010813 Záporná desetinná čísla
9 Středová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010901 Střední tajemství
010902 Střed souměrnosti
010903 Zobrazování ve středové souměrnosti I
010904 Zobrazování ve středové souměrnosti II
010905 Středově souměrné útvary
2 7. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování z 6. ročníku Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Desetinná čísla
020102 Převody jednotek I
020103 Převody jednotek II
020104 Dělitelnost
020105 Celá čísla
020106 Celá čísla
020107 Přepočet přes jednotku
020108 Úhel
020109 Osová a středová souměrnost
020110 Trojúhelník
2 Zlomky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Části
020202 Zlomky I
020203 Zlomky II
020204 Zlomky III
020205 Zlomky IV
020206 Zlomky V
020207 Krácení a rozšiřování zlomků
020208 Smíšená čísla
020209 Zlomky a desetinná čísla I
020210 Zlomky a desetinná čísla II
020211 Porovnávání zlomků I
020212 Porovnávání zlomků II
020213 Zlomkování
020214 Sčítání a odčítání zlomků I
020215 Sčítání a odčítání zlomků II
020216 Sčítání a odčítání zlomků III _P_
020217 Násobení zlomků I
020218 Násobení zlomků II
020219 Násobení zlomků III
020220 Převrácená čísla
020221 Dělení zlomků
020222 Operace se zlomky
020223 Slovní úlohy na zlomky I
020224 Slovní úlohy na zlomky II
020225 Zlomkověda
020226 Složené zlomky
020227 Zlomky co k čemu patří
020228 Zase zlomky
020229 A ještě jednou zlomky
020230 Racionální čísla
020231 Zlomky téměř naposledy
020232 Pár slovních úloh na závěr
020233 Zlomky - závěrečné opakování
020234 Zlomky - opakování
3 Vzorce a rovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Dorovnávání I
020302 Dorovnávání II
020303 Co dát místo žolíka
020304 Rovnice
020305 Ekvivalentní úpravy
020306 Vyčíslování výrazů
020307 Řešení rovnic I
020308 Řešení rovnic II
020309 Řešení rovnic III
020310 Řešení rovnic IV
020311 Proměnná I
020312 Proměnná II
020313 To všechno dokážeme spočítat
020314 Vzorce I
020315 Vzorce II
020316 Sčítací trojúhelníky bez tajemství
020317 Vzorce a rovnice - shrnutí
4 Shodnosti trojúhelníků Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 Rýsujeme
020402 Shodnosti
020403 Shodnosti trojúhelníků I
020404 Věta sss
020405 Věta sus
020406 Věta usu
020407 Shodnosti trojúhelníků II
020408 Otočení I
020409 Otočení II
020410 Posunutí
020411 Zobrazení v souřadnicích
5 Poměry a úměrnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Poměr
020502 Hodnota poměru
020503 Rozšiřování a krácení poměru
020504 Postupný poměr
020505 Zvětšujeme, zmenšujeme
020506 Počítáme s poměry I
020507 Počítáme s poměry II
020508 Měřítko I
020509 Měřítko II
020510 Přímá úměrnost I
020511 Přímá úměrnost II
020512 Přímá úměrnost III
020513 Trojčlenka I
020514 Trojčlenka II
020515 Trojčlenka III
020516 Opakování - úměrnosti se zlomky
020517 Dvojitá trojčlenka
020518 Poslední přímá úměrnost
020519 Nepřímá úměrnost I
020520 Nepřímá úměrnost II
020521 Nepřímá úměrnost III
020522 Odhady úměrností
020523 Úměrnosti - opakování
020524 Procento
020525 Procentová část
020526 Procenta pomocí trojčlenky
020527 Promile
020528 Procenta okolo nás I
020529 Procenta okolo nás II
020530 Procenta - vzorce
020531 Procenta ve světě financí I
020532 Procenta ve světě financí II
020533 Finance na internetu
020534 Procenta - opakování
7 Čtyřúhelníky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020701 Čtyřúhelník
020702 Typy čtyřúhelníků
020703 Lichoběžník I
020704 Lichoběžník II
020705 Rovnoběžníky
020706 Pravoúhelníky a kosoúhelníky
020707 Obsah rovnoběžníku
020708 Obsah trojúhelníku
020709 Obsah lichoběžníku
020710 Obsahy - opakování
8 Mocniny Zobrazit/skrýt kapitoly.
020801 Mocnina
020802 Druhá mocnina I
020803 Druhá mocnina II
020804 Druhá mocnina III
020805 Druhá odmocnina
020806 Čísla iracionální, čísla reálná
020807 Výpočty s odmocninami I
020808 Výpočty s odmocninami II
020809 Výpočty s odmocninami III
020810 Druhá mocnina a odmocnina - opakování
020811 Třetí mocnina
020812 Třetí odmocnina
020813 Výpočty s odmocninami IV
020814 Mocniny a odmocniny v tabulkach
020815 Vyšší mocniny
020816 Vzorce pro výpočty s mocninami
020817 Záporné mocniny
020818 Exponenciální tvar čísla
020819 Pythagorova věta I
020820 Pythagorova věta II
020821 Důkazy Pythagorovy věty
020822 Využití Pythagorovy věty I
020823 Využití Pythagorovy věty II
020824 Využití Pythagorovy věty III
9 Výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
020901 Číselné výrazy
020902 Výrazy s proměnnou I
020903 Výrazy s proměnnou II
020904 Jednočleny
020905 Mnohočleny
020906 Sčítání mnohočlenů I
020907 Sčítání mnohočlenů II
020908 Odčítání mnohočlenů
020909 Násobení mnohočlenů I
020910 Násobení mnohočlenů II
020911 Dělení mnohočlenů jednočlenem
10 Kružnice, kruh Zobrazit/skrýt kapitoly.
021001 Kružnice, kruh
021002 Kružnice a přímka
021003 Části kruhu
021004 Thaletova věta
021005 Vzájemná poloha dvou kružnic
021006 Délka kružnice (obvod kruhu) I
021007 Délka kružnice (obvod kruhu) II
021008 Obsah kruhu I
021009 Obsah kruhu II
021010 Obsah kruhové výseče
021011 Výpočty s kruhem
021012 Válec, síť válce
021013 Povrch válce
021014 Objem válce
11 Hranoly Zobrazit/skrýt kapitoly.
021101 Krychle
021102 Kvádr
021103 Hranoly I
021104 Hranoly II
021105 Síť hranolu
021106 Objem a povrch hranolu I
021107 Objem a povrch hranolu III
3 8. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování z 6. a 7. ročníku Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Zlomky, desetinná čísla
030102 Poměry
030103 Úměrnosti
030104 Procenta
030105 Mocniny a odmocniny
030106 Výrazy I
030107 Výrazy II
030108 Mnohočleny I
030109 Mnohočleny II
030110 Rovnice
030111 Výrazy s mocninami I
030112 Výrazy s mocninami II
030113 Výrazy se závorkami
030114 Roznásobování závorek
030115 Umocňování pomocí vzorce
030116 Výpočty s mnohočleny - opakování
2 Lineární rovnice a nerovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
030200 Doučování rovnic
030201 Rovnice I
030202 Rovnice II
030203 Ekvivalentní úpravy
030204 Počet řešení rovnice
030205 Řešení lineárních rovnic I
030206 Řešení lineárních rovnic II
030207 Řešení lineárních rovnic III
030208 Řešení lineárních rovnic IV
030209 Vyjádření neznámé ze vzorce I
030210 Vyjádření neznámé ze vzorce II
030211 Vyjádření neznámé ze vzorce III
030212 Slovní úlohy I
030213 Slovní úlohy II
030214 Slovní úlohy III
030215 Slovní úlohy IV
030216 Slovní úlohy o pohybu II
030217 Slovní úlohy - shrnutí
030218 Množiny
030219 Intervaly I
030220 Intervaly II
030221 Lineární nerovnice I
030222 Lineární nerovnice II
030223 Lineární nerovnice III
3 Konstrukční úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Základní konstrukce I
030302 Základní konstrukce II
030303 Prvky trojúhelníků
030304 Množiny bodů daných vlastností I (kružnice)
030305 Množiny bodů daných vlastností II (osa úsečky)
030306 Množiny bodů daných vlastností III
030307 Množiny bodů daných vlastností IV
030308 Hledání kružnic I
4 Výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030404 Mnohočleny I
030406 Dělení jednočlenem
030413 Společný činitel
030414 Rozklad na součin I
030415 Rozklad na součin II
030416 Rozklad na součin III (vzorce)
030417 Rozklad na součin IV (kvadratický trojčlen)
030418 Rozklad na součin V
5 Lomené výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030501 Zlomky
030502 Definiční obor I
030503 Definiční obor II
030504 Krácení lomených výrazů I
030505 Krácení lomených výrazů II
030506 Krácení lomených výrazů III
030507 Rozšiřování lomených výrazů
030508 Sčítání lomených výrazů I
030509 Sčítání lomených výrazů II
030510 Sčítání lomených výrazů III
030511 Sčítání lomených výrazů IV
030512 Sčítání lomených výrazů V
030513 Násobení lomených výrazů I
030514 Násobení lomených výrazů II
030515 Dělení lomených výrazů
030516 Složené lomené výrazy I
030517 Složené lomené výrazy II
4 9. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Mnohočleny
040103 Rovnice
2 Rovnice a jejich soustavy Zobrazit/skrýt kapitoly.
040201 Rovnice s neznámou ve jmenovateli I
040202 Rovnice s neznámou ve jmenovateli II
040203 Rovnice v součinovém tvaru I
040204 Rovnice v součinovém tvaru II
040205 Kvadratické rovnice I
040206 Kvadratické rovnice II
040207 Kvadratické rovnice III
040208 Kvadratické rovnice IV
040210 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
040211 Slovní úlohy o směsích I
040212 Slovní úlohy o směsích II
040213 Slovní úlohy o společné práci I
040214 Slovní úlohy o společné práci II
040215 Slovní úlohy o dvou druzích
040216 Slovní úlohy o pohybu I
040219 Soustava rovnic
040220 Řešení soustav rovnic dosazovací metodou
040221 Srovnávací metoda
040222 Sčítací metoda
040223 Řešení soustav rovnic - shrnutí
040225 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
040226 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II
3 Podobnost a goniometricke funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
040301 Podobné útvary
040302 Koeficient podobnosti
040303 Podobnost trojúhelníků I
040304 Podobnost trojúhelníků II
040305 Dělení úseček
040306 Využití podobnosti v praxi
040307 Další příklady na využití podobnosti
040308 Funkce ...us
040309 Sinus ostrého úhlu I
040310 Sinus ostrého úhlu II
040311 Kosinus
040312 Tangens a kotangens
040313 Goniometrické funkce ostrého úhlu I
040314 Úlohy o pravoúhlém trojúhelníku II
040315 Tabulkové hodnoty goniometrických funkcí
4 Funkce a grafy Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Funkce
040402 Hodnota funkce
040403 Definiční obor funkce
040404 Graf funkce I
040405 Graf funkce II
040406 Graf funkce III
040408 Zase nějaké
040409 Funkce přímá úměrnost I
040410 Funkce přímá úměrnost II
040411 Funkce přímá úměrnost III
040412 Lineární funkce I
040413 Lineární funkce II
040414 Lineární funkce III
040415 Lineární funkce IV
040418 Absolutní hodnota III
040419 Kvadratická funkce I
040420 Kvadratická funkce II
040421 Funkce nepřímá úměrnost I
040422 Funkce nepřímá úměrnost II
040423 Grafické řešení lineárních rovnic
040424 Grafické řešení rovnic a jejich soustav
5 Data, statistika, finance Zobrazit/skrýt kapitoly.
040501 Data
040502 Statistika
040503 Typická hodnota
040504 Statistika na počítači
040505 Trendy I
040506 Trendy II
040507 Matení grafem
040508 Pravděpodobnost I
040509 Pravděpodobnost II
040510 Finanční procenta
040513 Srovnáváme ceny
040514 Spoříme a půjčujeme I
040515 Spoříme a půjčujeme II

Červené rámečky Zobrazit/skrýt přílohu.

1Opakování