Přispějte zde!

Seznam dílů / kapitol / hodin

Matematika ZŠ »

aktualizováno: 8. 3. 2024 0:22

Úvod Zobrazit/skrýt úvod.

1Jak se budeme učit a proč
2Počítání známek
3Vstupní písemka
4Kontrola vstupní písemky
5Příklady související se vstupní písemkou

1 6. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování z obecné školy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Desítková soustava
010102 Číslo, číslice
010103 Římské číslice
010104 Číselná osa
010105 Odečítání ze stupnice
010106 Porovnávání přirozených čísel
010107 Zaokrouhlování přirozených čísel
010108 Kdo jsem (půl hodina)
010109 Sčítání přirozených čísel I
010110 Odčítání přirozených čísel
010111 Sčítání přirozených čísel II
010112 Násobení přirozených čísel
010113 Dělení přirozených čísel I
010114 Dělení přirozených čísel II
010115 Odhady
010116 Číselné výrazy I
010117 Číselné výrazy II
010118 Části I
010119 Části II
010120 Přepočet přes jednotku
2 Desetinná čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Desetinná čísla I
010202 Desetinná čísla II
010203 Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel
010204 Sčítání desetinných čísel
010205 Odčítání desetinných čísel
010206 Násobení desetinných čísel deseti, stem
010207 Dělení desetinných čísel deseti, stem
010208 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem I
010209 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem II
010210 Násobení desetinných čísel mezi sebou I
010211 Násobení desetinných čísel mezi sebou II
010212 Násobení desetinných čísel mezi sebou III
010213 Jednotky délky I
010214 Jednotky délky II
010215 Jednotky hmotnosti
010216 Jednotky obsahu
010217 Jednotky objemu
010218 Happymetr
010219 Převody jednotek
010220 Převody jednotek (shrnutí)
010221 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem I
010222 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem II
010223 Dělení desetinných čísel desetinným číslem I
010224 Dělení desetinných čísel desetinným číslem II
010225 Dělení desetinných čísel desetinným číslem III
010226 Desetinná čísla - opakování I
010227 Desetinná čísla - opakování II
010228 Přepočet přes jednotku - podruhé I
010229 Přepočet přes jednotku - podruhé II
010230 Přepočet přes jednotku - podruhé III
3 Opakování geometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Stavíme ze dřívek, střiháme papírky
010302 Úsečka, bod
010303 Přímky a polopřímky
010304 Rovnoběžky a kolmice
010305 Kružnice, kruh
010306 Osa úsečky
010307 Trojúhelník
010308 Čtyřúhelníky I
010309 Čtyřúhelníky II
010310 Obsahy
010311 Stavby
010312 Tělesa I
010313 Tělesa II
010314 Oblékání těles I
010315 Oblékání těles II
010316 Souřadnice
4 Dělitelnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Násobek a dělitel
010402 Množina všech dělitelů
010403 Dělitelnost a obdélníky
010404 Dělitelnost součtu
010405 Dělitelnost rozdílu a součinu
010406 Dělitelnost deseti a pěti
010407 Dělitelnost dvěma
010408 Dělitelnost čtyřmi
010409 Dělitelnost třemi
010410 Dělitelnost třemi a devíti
010411 Dělitelnost šesti
010412 Prvočísla a čísla složená
010413 Hledání prvočísel
010414 Prvočíselný rozklad
010415 Mocniny
010416 Společné násobky
010417 Největší společný dělitel
010418 Dláždění I
010419 Dláždění II
010420 Dláždění III
010421 Využití společných násobků a dělitelů I
010422 Využití společných násobků a dělitelů II
010423 Dělitelnost (shrnutí)
5 Úhel Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Úhel
010502 Velikost úhlu I
010503 Velikost úhlu II
010504 Druhy úhlů
010505 Přenášení úhlů
010506 Osa úhlu
010507 Úhel tady, úhel tam
010508 Stoupání
010509 Koláče
010510 Minuty a sekundy
010511 Sčítání úhlů
010512 Odčítání úhlů
010513 Vedlejší a vrcholové úhly
010514 Souhlasné a střídavé úhly
010515 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku I
010516 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku II
010517 Úhelné opakování
010518 Úhly a zase úhly
6 Osová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Shodné útvary I
010602 Shodné útvary II
010603 Osová souměrnost
010604 Zobrazování v osové souměrnosti I
010605 Zobrazování v osové souměrnosti II
010606 Osově souměrné útvary
010607 Závěrečné rýsování
7 Trojúhelník Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Pravidla pro strany a úhly trojúhelníku
010702 Úhly v trojúhelníku
010703 Výšky trojúhelníku I
010704 Výšky trojúhelníku II
010705 Těžnice trojúhelníku I
010706 Těžnice trojúhelníku II
010707 Těžnice trojúhelníku III
010708 Konstrukce trojúhelníků I
010709 Shodnost trojúhelníků
010710 Konstrukce trojúhelníků II (věta Ssu)
010711 Konstrukce trojúhelníků III (zadání s výškou)
010712 Konstrukce trojúhelníků IV (zadání s těžnicí)
010713 Konstrukce trojúhelníků V (opakování)
010714 Střední příčky trojúhelníku
010715 Kružnice opsaná a vepsaná I
010716 Kružnice opsaná a vepsaná II
010717 Trojúhelník (shrnutí)
8 Celá čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Méně než nula I
010802 Méně než nula II
010803 Absolutní hodnota
010804 Porovnávání celých čísel
010805 Sčítání a odčítání celých čísel I
010806 Sčítání a odčítání celých čísel II
010807 Sčítání a odčítání celých čísel III
010808 Násobení celých čísel I
010809 Násobení celých čísel II
010810 Dělení celých čísel
010811 Číselné výrazy se zápornými čísly
010812 Krokování
010813 Záporná desetinná čísla
9 Středová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010901 Střední tajemství
010902 Střed souměrnosti
010903 Zobrazování ve středové souměrnosti I
010904 Zobrazování ve středové souměrnosti II
010905 Středově souměrné útvary
2 7. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování z 6. ročníku Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Desetinná čísla
020102 Převody jednotek I
020103 Převody jednotek II
020104 Převody jednotek III
020105 Dělitelnost
020106 Celá čísla
020107 Přepočet přes jednotku
020108 Úhel
020109 Osová a středová souměrnost
020110 Trojúhelník
2 Zlomky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Části
020202 Zlomky I
020203 Zlomky II
020204 Zlomky III
020205 Zlomky IV
020206 Zlomky V
020207 Krácení a rozšiřování zlomků
020208 Smíšená čísla
020209 Zlomky a desetinná čísla I
020210 Zlomky a desetinná čísla II
020211 Porovnávání zlomků I
020212 Porovnávání zlomků II
020213 Zlomkování
020214 Sčítání a odčítání zlomků I
020215 Sčítání a odčítání zlomků II
020216 Sčítání a odčítání zlomků III _P_
020217 Násobení zlomků I
020218 Násobení zlomků II
020219 Násobení zlomků III
020220 Převrácená čísla
020221 Dělení zlomků
020222 Operace se zlomky
020223 Slovní úlohy na zlomky I
020224 Slovní úlohy na zlomky II
020225 Zlomkověda
020226 Složené zlomky
020227 Zlomky co k čemu patří
020228 Zase zlomky
020229 A ještě jednou zlomky
020230 Racionální čísla
020231 Zlomky téměř naposledy
020232 Pár slovních úloh na závěr
020233 Zlomky - závěrečné opakování
020234 Opakování bez zlomků
3 Vzorce a rovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Dorovnávání I
020302 Dorovnávání II
020303 Co dát místo žolíka
020304 Rovnice
020305 Ekvivalentní úpravy
020306 Vyčíslování výrazů
020307 Řešení rovnic I
020308 Řešení rovnic II
020309 Řešení rovnic III
020310 Řešení rovnic IV
020311 Proměnná I
020312 Proměnná II
020313 To všechno dokážeme spočítat
020314 Vzorce I
020315 Vzorce II
020316 Sčítací trojúhelníky bez tajemství
020317 Vzorce a rovnice (shrnutí)
4 Shodnosti trojúhelníků Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 Rýsujeme
020402 Shodnosti
020403 Shodnosti trojúhelníků I
020404 Věta sss
020405 Věta sus
020406 Věta usu
020407 Shodnosti trojúhelníků II
020408 Otočení I
020409 Otočení II
020410 Posunutí
020411 Zobrazení v souřadnicích
5 Poměry a úměrnosti Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Poměr
020502 Hodnota poměru
020503 Rozšiřování a krácení poměru
020504 Postupný poměr
020505 Zvětšujeme, zmenšujeme
020506 Počítáme s poměry I
020507 Počítáme s poměry II
020508 Měřítko I
020509 Měřítko II
020510 Přímá úměrnost I
020511 Přímá úměrnost II
020512 Přímá úměrnost III
020513 Trojčlenka I
020514 Trojčlenka II
020515 Trojčlenka III
020516 Opakování - úměrnosti se zlomky
020517 Dvojitá trojčlenka
020518 Poslední přímá úměrnost
020519 Nepřímá úměrnost I
020520 Nepřímá úměrnost II
020521 Nepřímá úměrnost III
020522 Odhady úměrností
020523 Úměrnosti - opakování
020524 Procento
020525 Procentová část
020526 Procenta pomocí trojčlenky
020527 Promile
020528 Procenta okolo nás I
020529 Procenta okolo nás II
020530 Procenta - vzorce
020531 Procenta ve světě financí I
020532 Procenta ve světě financí II
020533 Finance na internetu
020534 Procenta - opakování
7 Čtyřúhelníky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020701 Čtyřúhelník
020702 Typy čtyřúhelníků
020703 Lichoběžník I
020704 Lichoběžník II
020705 Rovnoběžníky
020706 Pravoúhelníky a kosoúhelníky
020707 Obsah rovnoběžníku
020708 Obsah trojúhelníku
020709 Obsah lichoběžníku
020710 Obsahy - opakování
8 Mocniny Zobrazit/skrýt kapitoly.
020801 Mocnina
020802 Druhá mocnina I
020803 Druhá mocnina II
020804 Druhá mocnina III
020805 Druhá odmocnina
020806 Čísla iracionální, čísla reálná
020807 Výpočty s odmocninami I
020808 Výpočty s odmocninami II
020809 Výpočty s odmocninami III
020810 Druhá mocnina a odmocnina - opakování
020811 Třetí mocnina
020812 Třetí odmocnina
020813 Výpočty s odmocninami IV
020814 Mocniny a odmocniny v tabulkach
020815 Vyšší mocniny
020816 Vzorce pro výpočty s mocninami
020817 Záporné mocniny
020818 Exponenciální tvar čísla
020819 Pythagorova věta I
020820 Pythagorova věta II
020821 Důkazy Pythagorovy věty
020822 Využití Pythagorovy věty I
020823 Využití Pythagorovy věty II
020824 Využití Pythagorovy věty III
3 8. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování z 6. a 7. ročníku Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Zlomky, desetinná čísla
030102 Poměry
030103 Úměrnosti
030104 Procenta (P)
030105 Rovnice a vzorce
030108 Mocniny a odmocniny
2 Výrazy I Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Číselné výrazy
030202 Výrazy s proměnnou I
030203 Výrazy s proměnnou II
030204 Jednočleny
030205 Mnohočleny
030206 Sčítání mnohočlenů I
030207 Sčítání mnohočlenů II
030208 Sčítání mnohočlenů III
030209 Odčítání mnohočlenů
030210 Násobení mnohočlenů I
030211 Násobení mnohočlenů II
030212 Násobení mnohočlenů III
030213 Násobení mnohočlenů IV
030214 Dělení mnohočlenů jednočlenem
030215 Vytýkání před závorku
3 Hranoly Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Krychle
030302 Kvádr
030303 Hranoly I
030304 Hranoly II
030305 Objem a povrch hranolu I
030306 Objem a povrch hranolu II
030307 Objem a povrch hranolu III
4 Kružnice, kruh Zobrazit/skrýt kapitoly.
030401 Kružnice, kruh
030402 Kružnice a přímka
030403 Části kruhu
030404 Thaletova věta
030405 Využití Thaletovy věty
030406 Délka kružnice (obvod kruhu) I
030407 Délka kružnice (obvod kruhu) II
030408 Obsah kruhu I
030409 Obsah kruhu II
030410 Obsah kruhové výseče
030411 Výpočty s kruhem
030412 Válec, síť válce
030413 Povrch válce
030414 Objem válce
5 Lineární rovnice a nerovnice Zobrazit/skrýt kapitoly.
030500 Doučování rovnic
030501 Rovnice I
030502 Rovnice II
030503 Ekvivalentní úpravy
030504 Počet řešení rovnice
030505 Řešení lineárních rovnic I
030506 Řešení lineárních rovnic II
030507 Řešení lineárních rovnic III
030508 Řešení lineárních rovnic IV
030509 Vyjádření neznámé ze vzorce I
030510 Vyjádření neznámé ze vzorce II
030511 Vyjádření neznámé ze vzorce III
030512 Slovní úlohy I
030513 Slovní úlohy II
030514 Slovní úlohy III
030515 Slovní úlohy o pohybu I
030516 Slovní úlohy o pohybu II
030517 Slovní úlohy - shrnutí
030518 Množiny
030519 Intervaly I
030520 Intervaly II
030521 Lineární nerovnice I
030522 Lineární nerovnice II
030523 Lineární nerovnice III
6 Konstrukční úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030601 Základní konstrukce I
030602 Základní konstrukce II
030603 Prvky trojúhelníků
030604 Množiny bodů dané vlastnosti I (kružnice)
030605 Množiny bodů dané vlastnosti II (osa úsečky)
030606 Množiny bodů dané vlastnosti III
030607 Množiny bodů dané vlastnosti IV
030608 Hledání kružnic
030609 Thaletova kružnice
030610 Konstrukční úlohy
030611 Konstrukce trojúhelníků I
030612 Konstrukce trojúhelníků II
030613 Konstrukce trojúhelníků III
030614 Konstrukce trojúhelníků IV
030615 Konstrukce trojúhelníků V
030616 Konstrukce čtyřúhelníků
030617 Konstrukce lichoběžníků
030618 Konstrukce rovnoběžníků
7 Výrazy II Zobrazit/skrýt kapitoly.
030701 Mocniny I
030702 Mocniny II
030703 Mnohočleny I
030704 Mnohočleny II
030705 Mnohočleny III (vzorce)
030706 Dělení jednočlenem
030707 Dělení mnohočlenem I
030708 Dělení mnohočlenem II
030709 Dělení mnohočlenem III
030710 Umocňování mnohočlenů I
030711 Umocňování mnohočlenů II
030712 Umocňování mnohočlenů III
030713 Společný činitel
030714 Rozklad na součin I
030715 Rozklad na součin II
030716 Rozklad na součin III (vzorce)
030717 Rozklad na součin IV (kvadratický trojčlen)
030718 Rozklad na součin V (shrnutí)
8 Lomené výrazy Zobrazit/skrýt kapitoly.
030801 Zlomky
030802 Definiční obor I
030803 Definiční obor II
030804 Krácení lomených výrazů I
030805 Krácení lomených výrazů II
030806 Krácení lomených výrazů III
030807 Rozšiřování lomených výrazů
030808 Sčítání lomených výrazů I
030809 Sčítání lomených výrazů II
030810 Sčítání lomených výrazů III
030811 Sčítání lomených výrazů IV
030812 Sčítání lomených výrazů V
030813 Násobení lomených výrazů I
030814 Násobení lomených výrazů II
030815 Dělení lomených výrazů
030816 Složené lomené výrazy I
030817 Složené lomené výrazy II
4 9. ročník Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Opakování Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Mnohočleny
040103 Rovnice
2 Rovnice a jejich soustavy Zobrazit/skrýt kapitoly.
040201 Rovnice s neznámou ve jmenovateli I
040202 Rovnice s neznámou ve jmenovateli II
040203 Rovnice v součinovém tvaru I
040204 Rovnice v součinovém tvaru II
040205 Kvadratické rovnice I
040206 Kvadratické rovnice II
040207 Kvadratické rovnice III
040208 Kvadratické rovnice IV
040209 Slovní úlohy
040210 Slovní úlohy vedoucí na kvadratické rovnice
040211 Slovní úlohy o směsích I
040212 Slovní úlohy o směsích II
040213 Slovní úlohy o společné práci I
040214 Slovní úlohy o společné práci II
040215 Slovní úlohy o společné práci III (kariéra pana ředitele)
040216 Slovní úlohy o dvou druzích
040217 Slovní úlohy o pohybu I
040218 Slovní úlohy o pohybu II
040219 Slovní úlohy o pohybu III (Josef a Jarmila)
040220 Slovní úlohy - shrnutí
040221 Soustava rovnic
040222 Řešení soustav rovnic dosazovací metodou
040223 Srovnávací metoda
040224 Sčítací metoda
040225 Řešení soustav rovnic - shrnutí
040226 Další soustavy dvou rovnic
040227 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic I
040228 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic II
040229 Slovní úlohy vedoucí na soustavy rovnic III
3 Podobnost a goniometricke funkce Zobrazit/skrýt kapitoly.
040301 Podobné útvary
040302 Koeficient podobnosti
040303 Podobnost trojúhelníků I
040304 Podobnost trojúhelníků II
040305 Dělení úseček
040306 Využití podobnosti v praxi
040307 Další příklady na využití podobnosti
040308 Funkce ...us
040309 Sinus ostrého úhlu I
040310 Sinus ostrého úhlu II
040311 Kosinus
040312 Tangens a kotangens
040313 Úlohy o pravoúhlém trojúhelníku I
040314 Úlohy o pravoúhlém trojúhelníku II
040315 Tabulkové hodnoty goniometrických funkcí
040316 Vztahy mezi goniometrickými funkcemi
040317 Další úlohy o pravoúhlých trojúhelnících I
040318 Další úlohy o pravoúhlých trojúhelnících II
040319 Hledání hodnot goniometrických funkcí v tabulkách
4 Funkce a grafy Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Funkce
040402 Hodnota funkce
040403 Definiční obor funkce
040404 Graf funkce I
040405 Graf funkce II
040406 Graf funkce III
040407 Libovolná funkce, která
040408 Zase nějaké
040409 Funkce přímá úměrnost I
040410 Funkce přímá úměrnost II
040411 Funkce přímá úměrnost III
040412 Lineární funkce I
040413 Lineární funkce II
040414 Lineární funkce III
040415 Lineární funkce IV
040416 Absolutní hodnota I
040417 Absolutní hodnota II
040418 Absolutní hodnota III
040419 Kvadratická funkce I
040420 Kvadratická funkce II
040421 Funkce nepřímá úměrnost I
040422 Funkce nepřímá úměrnost II
040423 Grafické řešení lineárních rovnic
040424 Grafické řešení rovnic a jejich soustav
040425 Grafické řešení slovních úloh
5 Data, statistika, finance Zobrazit/skrýt kapitoly.
040501 Data
040502 Statistika
040503 Typická hodnota
040504 Statistika na počítači
040505 Trendy I
040506 Trendy II
040507 Matení grafem
040508 Pravděpodobnost I
040509 Pravděpodobnost II
040510 Finanční procenta
040513 Srovnáváme ceny
040514 Spoříme a půjčujeme I
040515 Spoříme a půjčujeme II

Červené rámečky Zobrazit/skrýt přílohu.

1Opakování