Přispějte zde!

Seznam dílů / kapitol / hodin

Fyzika SŠ »

aktualizováno: 2. 5. 2024 21:53

1 Mechanika Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Kinematika Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Dějiny fyziky
010102 Fyzikální veličiny, jednotky
010103 Převody jednotek I
010104 Převody jednotek II
010105 Hustota
010106 Měření pohybu
010107 Měříme šneka, změna veličiny
010108 Rychlost I
010109 Rychlost II
010110 Rovnoměrný pohyb I
010111 Rovnoměrný pohyb II
010112 Rovnoměrný pohyb III
010113 Rovnoměrný pohyb IV
010114 Rovnoměrný pohyb V
010115 Rovnoměrný pohyb VI
010116 Poskakující míč
010117 Zrychlení
010118 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu
010119 Rovnoměrně zrychlený pohyb I
010120 Rovnoměrně zrychlený pohyb II
010121 Rovnoměrně zrychlený pohyb III
010122 Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech
010123 Vztahy mezi veličinami popisujícími pohyb
010124 Souřadnice
010125 Vektory I
010126 Vektory II
010127 Vektory III
010128 Znaménka
2 Dynamika Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Síly I
010202 Síly II
010203 1. Newtonův zákon I
010204 1. Newtonův zákon II
010205 2. Newtonův zákon I
010206 2. Newtonův zákon II
010207 2. Newtonův zákon III
010208 3. Newtonův zákon I
010209 3. Newtonův zákon II
010210 Tahové a tlakové síly
010211 Tření, valivý odpor I
010212 Tření, valivý odpor II
010213 Tření, valivý odpor III
010214 Nakloněná rovina I
010215 Nakloněná rovina II
010216 Nakloněná rovina III
010217 Hybnost, impulsová věta
010218 Zákon zachování hybnosti I
010219 Zákon zachování hybnosti II
010220 Dynamika shrnutí
3 Pohyb po kružnici Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Početní příklady - rovnoměrný pohyb
010302 Početní příklady - rovnoměrně zrychlený pohyb I
010303 Početní příklady - rovnoměrně zrychlený pohyb II
010304 Početní příklady - rovnoměrně zrychlený pohyb III
010305 Pohyb po kružnici
010306 Rovnoměrný pohyb po kružnici I
010307 Rovnoměrný pohyb po kružnici II
010308 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici I
010309 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici II
010310 Dynamika pohybu po kružnici I
010311 Dynamika pohybu po kružnici II
010312 Dynamika pohybu po kružnici III
010313 Pohyb po kružnici - shrnutí
4 Neinerciální vztažné soustavy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity
010402 Zrychlující vztažné soustavy I
010403 Zrychlující vztažné soustavy II
010404 Rotující vztažné soustavy I
010405 Rotující vztažné soustavy II
5 Mechanická práce a mechanická energie Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Mechanická práce I
010502 Mechanická práce II
010503 Mechanická práce III
010504 Výkon, účinnost
010505 Kinetická energie
010506 Potenciální energie
010507 Zákon zachování energie I
010508 Zákon zachování energie II
010509 Zákon zachování energie III
6 Gravitační pole Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Newtonův gravitační zákon
010602 Intenzita gravitačního pole
010603 Tíhová síla, tíha
010604 Svislý vrh
010605 Vodorovný vrh
010606 Šikmý vrh
010607 Složitější typy vrhů
010608 Pohyby v centrální gravitačním poli Země
010609 Keplerovy zákony
010610 Sluneční soustava
010611 Gravitační pole - shrnutí
7 Mechanika tuhého tělesa Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Posuvný a otáčivý pohyb
010702 Moment síly vzhledem k ose otáčení
010703 Skládání a rozklad sil
010704 Rovnováha na páce I
010705 Rovnováha na páce II
010706 Těžiště
010707 Rovnovážná poloha, páka v praxi
010708 Statika I
010709 Statika II
010710 Moment setrvačnosti
010711 Dynamika otáčivého pohybu tuhého tělesa
010712 Mechanika tuhého tělesa - shrnutí
8 Mechanika kapalin a plynů Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Tekutiny, tlak
010802 Pascalův zákon
010803 Hydrostatický tlak
010804 Atmosférický tlak
010805 Archimédův zákon I
010806 Archimédův zákon II
010807 Archimédův zákon III
010808 Proudění tekutin, rovnice kontinuity
010809 Bernoulliho rovnice
010810 Proudění reálné tekutiny
2 Molekulová fyzika a termika Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Základní poznatky molekulové fyziky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Základní poznatky molekulové fyziky
020102 Vzájemné působení částic
020103 Modely struktury látek v různých skupenstvích
020104 Rovnovážný stav
020105 Teplota
020106 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost
020107 Molární veličiny I
020108 Molární veličiny II
2 Vnitřní energie, práce, teplo Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Změny vnitřní energie
020202 Měrná tepelná kapacita I
020203 Měrná tepelná kapacita II
020204 Kalorimetrická rovnice
020205 Přenos vnitřní energie
020206 Tepelné izolace
020207 První termodynamický zákon
020208 Shrnutí - Vnitřní energie, práce, teplo
3 Plynné skupenství, kruhový děj Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Ideální plyn
020302 Střední kvadratická rychlost
020303 Teplota plynu
020304 Tlak plynu
020305 Stavová rovnice ideálního plynu
020306 Práce plynu
020307 Izotermický děj
020308 Izochorický děj
020309 Izobarický děj
020310 Adiabatický děj
020311 Kruhový děj s plynem
020312 Druhý termodynamický zákon
020313 Tepelné stroje I
020314 Tepelné stroje II
4 Pevné skupenství Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 Krystalické a amorfní látky
020402 Ideální krystalová mřížka
020403 Reálný krystal, typy vazeb
020404 Deformace, normálové napětí I
020405 Deformace, normálové napětí II
020406 Hookuv zákon
020407 Teplotní roztažnost pevných látek
5 Kapalné skupenství Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Povrchová síla, povrchové napětí
020502 Jevy způsobené povrchovým napětím
020503 Kapilární jevy
020504 Objemová roztažnost kapalin
6 Změny skupenství Zobrazit/skrýt kapitoly.
020601 Tání a tuhnutí I
020602 Tání a tuhnutí II
020603 Vypařování, var
020604 Kapalnění, sublimace, desublimace
020605 Výměny tepla při změnách skupenství
020606 Sytá pára
020607 Fázový diagram
3 Kmitavý pohyb a mechanické vlnění Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Kmitání mechanického oscilátoru Zobrazit/skrýt kapitoly.
030101 Periodické děje
030102 Harmonický pohyb
030103 Rychlost a zrychlení harmonického pohybu
030104 Fáze kmitavého pohybu
030105 Složené kmitání
030106 Dynamika kmitavého pohybu, závaží na pružině
030107 Kyvadlo
030108 Přeměny energie v mechanickém oscilátoru
030109 Nucené kmitání, rezonance
2 Mechanické vlnění Zobrazit/skrýt kapitoly.
030201 Vznik a druhy vlnění
030202 Rovnice postupného vlnění
030203 Interference
030204 Huygensův princip, odraz vlnění
030205 Odraz, lom a ohyb vlnění
030206 Stojaté vlnění, chvění předmětů
3 Zvukové vlnění Zobrazit/skrýt kapitoly.
030301 Šíření zvuku, Dopplerův efekt
030302 Hudební zvuky, zvuková technika
030303 Intenzita zvuku, infrazvuk, ultrazvuk
4 Elektřina a magnetismus Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Elektrostatika Zobrazit/skrýt kapitoly.
040101 Elektrický náboj
040102 Coulombův zákon
040103 Permitivita prostředí
040104 Elektrické pole
040105 Práce v elektrickém poli
040106 Elektrický potenciál
040107 Rozložení náboje na vodiči
040108 Látky v elektrickém poli
040109 Kapacita vodiče, kondenzátory
040110 Technické kondenzátory, energie kondenzátorů
040111 Paralelní zapojení kondenzátorů
040112 Sériové zapojení kondenzátorů
040113 Složitější zapojení kondenzátorů
2 Elektrický proud Zobrazit/skrýt kapitoly.
040201 Elektrické obvody (cvičení)
040202 Elektrický proud
040203 Přeměny energie v elektrickém obvodu
040204 Elektronické součástky (cvičení)
040205 Měření elektrického napětí a proudu (cvičení)
040206 Dělení napětí a proudu v elektrickém obvodu (cvičení)
040207 VA charakteristika rezistoru a žárovky (cvičení)
040208 Odpor kovového vodiče - Ohmův zákon
040209 Závislost elektrického odporu na rozměrech
040210 Závislost odporu kovového vodiče na teplotě
040211 Spojování rezistorů I
040212 Spojování rezistorů II
040213 Regulace proudu a napětí reostatem a potenciometrem (cvičení)
040214 Rezistory, reostat (cvičení)
040215 Ohmův zákon pro uzavřený obvod
040216 Měření složeného obvodu (cvičení)
040217 Konstrukce voltmetru a ampérmetru
040218 Kirchhoffovy zákony
040219 Řešení elektrických sítí pomocí Kirchhoffových zákonů
040220 Práce a výkon elektrického proudu
3 Polovodiče a základy elektroniky Zobrazit/skrýt kapitoly.
040301 VA charakteristika polovodičové diody (cvičení)
040302 Vlastní a příměsové polovodiče
040303 Polovodičová dioda
040304 Tranzistor
040305 Unipolární tranzistor
4 Vedení proudu v kapalinách a plynech Zobrazit/skrýt kapitoly.
040401 Vedení proudu v kapalinách - elektrolýza
040402 Faradayovy zákony elektrolýzy
040403 Galvanické články
040405 Nesamostatný výboj v plynu
040406 Samostatný výboj plynu
040407 Katodové záření, elektronky
5 Magnetické pole Zobrazit/skrýt kapitoly.
040501 Magnety, magnetické pole
040502 Magnetické pole vodiče s proudem
040503 Magnetická síla
040504 Magnetická indukce
040505 Magnetické působení rovnoběžných vodičů
040506 Částice s nábojem v magnetickém poli
040507 Magnetické vlastnosti látek
040508 Elektromagnetická indukce
040509 Vznik střídavého proudu
040510 Lenzův zákon
040511 Vlastní indukce
6 Střídavý proud Zobrazit/skrýt kapitoly.
040601 Střídavý proud
040602 Odpor v obvodu střídavého proudu
040603 Kondenzátor v obvodu střídavého proudu
040604 Cívka v obvodu střídavého proudu
040605 Složený sériový RL obvod střídavého proudu
040606 Složený sériový RLC obvod střídavého proudu
040607 Rezonance sériového RLC obvodu
040608 Výkon střídavého proudu v obvodu s odporem
040609 Výkon střídavého proudu v obvodu s impedancí
7 Elektřina a magnetismus v praxi Zobrazit/skrýt kapitoly.
040701 Třífázová soustava střídavého napětí
040702 Elektromotory
040703 Transformátor
040704 Elektromagnetické kmitání, oscilační obvod
040705 Maxwellovy rovnice a elektromagnetické vlnění
040706 Analogové a digitální zachycení skutečnosti
040707 Přenos signálu pomocí radiových vln
040708 Elektrické spotřebiče
040709 Bezpečnost při práci s elektřinou
040710 Činnost elektrických a elektronických zařízení
8 Činnost elektrických a elektronických zařízení Zobrazit/skrýt kapitoly.
040801 Flash paměti
5 Optika Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Šíření světla Zobrazit/skrýt kapitoly.
050101 Světlo, šíření světla
050102 Odraz světla
050103 Lom světla I
050104 Lom světla II
050105 Úplný odraz světla
2 Optická zobrazení Zobrazit/skrýt kapitoly.
050201 Vznik obrazu, dirková komora
050202 Rovinné zrcadlo
050203 Duté zrcadlo I
050204 Duté zrcadlo II
050205 Vypuklé zrcadlo
050206 Čočky
050207 Zobrazení spojkou I
050208 Zobrazení spojkou II
050209 Zobrazení rozptylkou
050210 Oko
050211 Vady zraku
050212 Lupa a mikroskop
050213 Dalekohledy
050214 Fotoaparát
3 Vlnové vlastnosti světla Zobrazit/skrýt kapitoly.
050301 Disperze světla, barvy
050302 Interference světla, koherentní záření
050303 Interference na tenké vrstvě
050304 Využití interference na tenké vrstvě v praxi
050305 Ohyb světla na překážkách
050306 Ohyb světla na mřížce
050307 Polarizace světla
4 Elektromagnetické záření Zobrazit/skrýt kapitoly.
050401 Elektromagnetické záření
050402 Spektrální analýza, záření černého tělesa
050403 Rádiové vlny a mikrovlny
050404 Optické záření
050405 Rentgenové a gama záření
050406 Radiometrické a fotometrické veličiny
6 Moderní fyzika Zobrazit/skrýt kapitoly.
1 Úvod do speciální teorie relativity (STR) Zobrazit/skrýt kapitoly.
060101 Čas a prostor v klasické fyzice
060102 Postuláty STR, relativita současnosti
060103 Dilatace času
060104 Kontrakce délek
060105 Lorentzovy transformace a skládání rychlostí
060106 Dynamika v STR
060107 Paradoxy STR, Obecná teorie relativity
2 Úvod do kvantové mechaniky Zobrazit/skrýt kapitoly.
060201 Shrnutí klasické fyziky
060202 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice I
060203 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice II
060204 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice III
060205 Pokusy vedoucí ke kvantové mechanice IV
060206 Dvojštěrbinový experiment
060207 Princip neurčitosti
060208 Vlnová funkce
060209 Spin, interpretační problémy kvantové fyziky
3 Atomová a jaderná fyzika Zobrazit/skrýt kapitoly.
060301 Atom vodíku
060302 Periodická soustava prvků, chemické vazby
060303 Laser
060304 Jádro atomu
060305 Radioaktivita
060306 Zákon radioaktivních přeměn
060307 Jaderné reakce
060308 Jaderné štěpení, jaderné elektrárny
060309 Využití radioaktivních nuklidů, ochrana před zářením
7 Závěrečné opakování Zobrazit/skrýt kapitoly.
3 Neradiční úlohy Zobrazit/skrýt kapitoly.
070303 Nahrazení tepelných elektráren (Fridays for future)
070305 Teplá voda v domácnosti