Přispějte zde!

Molekulová fyzika a termika

Fyzika SŠ » Molekulová fyzika a termika »

aktualizováno: 30. 10. 2021 19:22

Seznam kapitol / hodin

1Základní poznatky molekulové fyziky Zobrazit/skrýt kapitoly.
020101 Základní poznatky molekulové fyziky
020102 Vzájemné působení částic
020103 Modely struktury látek v různých skupenstvích
020104 Rovnovážný stav
020105 Teplota
020106 Relativní atomová a relativní molekulová hmotnost
020107 Molární veličiny I
020108 Molární veličiny II
2Vnitřní energie, práce, teplo Zobrazit/skrýt kapitoly.
020201 Změny vnitřní energie
020202 Měrná tepelná kapacita I
020203 Měrná tepelná kapacita II
020204 Kalorimetrická rovnice
020205 Přenos vnitřní energie
020206 Tepelné izolace
020207 První termodynamický zákon
020208 Shrnutí - Vnitřní energie, práce, teplo
3Plynné skupenství, kruhový děj Zobrazit/skrýt kapitoly.
020301 Ideální plyn
020302 Střední kvadratická rychlost
020303 Teplota plynu
020304 Tlak plynu
020305 Stavová rovnice ideálního plynu
020306 Práce plynu
020307 Izotermický děj
020308 Izochorický děj
020309 Izobarický děj
020310 Adiabatický děj
020311 Kruhový děj s plynem
020312 Druhý termodynamický zákon
020313 Tepelné stroje I
020314 Tepelné stroje II
4Pevné skupenství Zobrazit/skrýt kapitoly.
020401 Krystalické a amorfní látky
020402 Ideální krystalová mřížka
020403 Reálný krystal, typy vazeb
020404 Deformace, normálové napětí I
020405 Deformace, normálové napětí II
020406 Hookuv zákon
020407 Teplotní roztažnost pevných látek
5Kapalné skupenství Zobrazit/skrýt kapitoly.
020501 Povrchová síla, povrchové napětí
020502 Jevy způsobené povrchovým napětím
020503 Kapilární jevy
020504 Objemová roztažnost kapalin
6Změny skupenství Zobrazit/skrýt kapitoly.
020601 Tání a tuhnutí I
020602 Tání a tuhnutí II
020603 Vypařování, var
020604 Kapalnění, sublimace, desublimace
020605 Výměny tepla při změnách skupenství
020606 Sytá pára
020607 Fázový diagram