Přispějte zde!

6. ročník

Matematika ZŠ » 6. ročník »

aktualizováno: 8. 3. 2024 0:22

Seznam kapitol / hodin

1Opakování z obecné školy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Desítková soustava
010102 Číslo, číslice
010103 Římské číslice
010104 Číselná osa
010105 Odečítání ze stupnice
010106 Porovnávání přirozených čísel
010107 Zaokrouhlování přirozených čísel
010108 Kdo jsem (půl hodina)
010109 Sčítání přirozených čísel I
010110 Odčítání přirozených čísel
010111 Sčítání přirozených čísel II
010112 Násobení přirozených čísel
010113 Dělení přirozených čísel I
010114 Dělení přirozených čísel II
010115 Odhady
010116 Číselné výrazy I
010117 Číselné výrazy II
010118 Části I
010119 Části II
010120 Přepočet přes jednotku
2Desetinná čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Desetinná čísla I
010202 Desetinná čísla II
010203 Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel
010204 Sčítání desetinných čísel
010205 Odčítání desetinných čísel
010206 Násobení desetinných čísel deseti, stem
010207 Dělení desetinných čísel deseti, stem
010208 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem I
010209 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem II
010210 Násobení desetinných čísel mezi sebou I
010211 Násobení desetinných čísel mezi sebou II
010212 Násobení desetinných čísel mezi sebou III
010213 Jednotky délky I
010214 Jednotky délky II
010215 Jednotky hmotnosti
010216 Jednotky obsahu
010217 Jednotky objemu
010218 Happymetr
010219 Převody jednotek
010220 Převody jednotek (shrnutí)
010221 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem I
010222 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem II
010223 Dělení desetinných čísel desetinným číslem I
010224 Dělení desetinných čísel desetinným číslem II
010225 Dělení desetinných čísel desetinným číslem III
010226 Desetinná čísla - opakování I
010227 Desetinná čísla - opakování II
010228 Přepočet přes jednotku - podruhé I
010229 Přepočet přes jednotku - podruhé II
010230 Přepočet přes jednotku - podruhé III
3Opakování geometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Stavíme ze dřívek, střiháme papírky
010302 Úsečka, bod
010303 Přímky a polopřímky
010304 Rovnoběžky a kolmice
010305 Kružnice, kruh
010306 Osa úsečky
010307 Trojúhelník
010308 Čtyřúhelníky I
010309 Čtyřúhelníky II
010310 Obsahy
010311 Stavby
010312 Tělesa I
010313 Tělesa II
010314 Oblékání těles I
010315 Oblékání těles II
010316 Souřadnice
4Dělitelnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Násobek a dělitel
010402 Množina všech dělitelů
010403 Dělitelnost a obdélníky
010404 Dělitelnost součtu
010405 Dělitelnost rozdílu a součinu
010406 Dělitelnost deseti a pěti
010407 Dělitelnost dvěma
010408 Dělitelnost čtyřmi
010409 Dělitelnost třemi
010410 Dělitelnost třemi a devíti
010411 Dělitelnost šesti
010412 Prvočísla a čísla složená
010413 Hledání prvočísel
010414 Prvočíselný rozklad
010415 Mocniny
010416 Společné násobky
010417 Největší společný dělitel
010418 Dláždění I
010419 Dláždění II
010420 Dláždění III
010421 Využití společných násobků a dělitelů I
010422 Využití společných násobků a dělitelů II
010423 Dělitelnost (shrnutí)
5Úhel Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Úhel
010502 Velikost úhlu I
010503 Velikost úhlu II
010504 Druhy úhlů
010505 Přenášení úhlů
010506 Osa úhlu
010507 Úhel tady, úhel tam
010508 Stoupání
010509 Koláče
010510 Minuty a sekundy
010511 Sčítání úhlů
010512 Odčítání úhlů
010513 Vedlejší a vrcholové úhly
010514 Souhlasné a střídavé úhly
010515 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku I
010516 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku II
010517 Úhelné opakování
010518 Úhly a zase úhly
6Osová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Shodné útvary I
010602 Shodné útvary II
010603 Osová souměrnost
010604 Zobrazování v osové souměrnosti I
010605 Zobrazování v osové souměrnosti II
010606 Osově souměrné útvary
010607 Závěrečné rýsování
7Trojúhelník Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Pravidla pro strany a úhly trojúhelníku
010702 Úhly v trojúhelníku
010703 Výšky trojúhelníku I
010704 Výšky trojúhelníku II
010705 Těžnice trojúhelníku I
010706 Těžnice trojúhelníku II
010707 Těžnice trojúhelníku III
010708 Konstrukce trojúhelníků I
010709 Shodnost trojúhelníků
010710 Konstrukce trojúhelníků II (věta Ssu)
010711 Konstrukce trojúhelníků III (zadání s výškou)
010712 Konstrukce trojúhelníků IV (zadání s těžnicí)
010713 Konstrukce trojúhelníků V (opakování)
010714 Střední příčky trojúhelníku
010715 Kružnice opsaná a vepsaná I
010716 Kružnice opsaná a vepsaná II
010717 Trojúhelník (shrnutí)
8Celá čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Méně než nula I
010802 Méně než nula II
010803 Absolutní hodnota
010804 Porovnávání celých čísel
010805 Sčítání a odčítání celých čísel I
010806 Sčítání a odčítání celých čísel II
010807 Sčítání a odčítání celých čísel III
010808 Násobení celých čísel I
010809 Násobení celých čísel II
010810 Dělení celých čísel
010811 Číselné výrazy se zápornými čísly
010812 Krokování
010813 Záporná desetinná čísla
9Středová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010901 Střední tajemství
010902 Střed souměrnosti
010903 Zobrazování ve středové souměrnosti I
010904 Zobrazování ve středové souměrnosti II
010905 Středově souměrné útvary