6. ročník

Matematika ZŠ » 6. ročník »

aktualizováno: 27. 4. 2018 9:27

Seznam kapitol / hodin

1Opakování z obecné školy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Desítková soustava
010102 Číslo, číslice
010103 Římské číslice
010104 Číselná osa
010105 Odečítání ze stupnice
010106 Porovnávání přirozených čísel
010107 Zaokrouhlování přirozených čísel
010108 Sčítání přirozených čísel
010109 Odčítání přirozených čísel
010110 Součtové trojúhelníky
010111 Násobení přirozených čísel
010112 Dělení přirozených čísel I
010113 Dělení přirozených čísel II
010114 Odhady
010115 Číselné výrazy I
010116 Číselné výrazy II
010117 Části I
010118 Části II
010119 Přepočet přes jednotku
2Desetinná čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Desetinná čísla I
010202 Desetinná čísla II
010203 Porovnávání a zaokrouhlování desetinných čísel
010204 Sčítání desetinných čísel
010205 Odčítání desetinných čísel
010206 Násobení desetinných čísel deseti, stem
010207 Dělení desetinných čísel deseti, stem
010208 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem I
010209 Násobení desetinných čísel přirozeným číslem II
010210 Násobení desetinných čísel mezi sebou I
010211 Násobení desetinných čísel mezi sebou II
010212 Jednotky délky I
010213 Jednotky délky II
010214 Jednotky hmotnosti
010215 Jednotky obsahu
010216 Jednotky objemu
010217 Happymetr
010218 Převody jednotek (shrnutí)
010219 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem I
010220 Dělení desetinných čísel přirozeným číslem II
010221 Dělení desetinných čísel desetinným číslem I
010222 Dělení desetinných čísel desetinným číslem II
010223 Desetinná čísla - opakování I
010224 Desetinná čísla - opakování II
010225 Přepočet přes jednotku - podruhé I
010226 Přepočet přes jednotku - podruhé II
3Dělitelnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Násobek a dělitel
010302 Množina všech dělitelů
010303 Dělitelnost a obdélníky
010304 Dělitelnost součtu
010305 Dělitelnost rozdílu a součinu
010306 Dělitelnost deseti a pěti
010307 Dělitelnost dvěma
010308 Dělitelnost čtyřmi
010309 Dělitelnost třemi
010310 Dělitelnost třemi a devíti
010311 Dělitelnost šesti
010312 Prvočísla a čísla složená
010313 Hledání prvočísel
010314 Prvočíselný rozklad
010315 Mocniny
010316 Společné násobky
010317 Největší společný dělitel
010318 Dláždění I
010319 Dláždění II
010320 Dláždění III
010321 Využití společných násobků a dělitelů I
010322 Využití společných násobků a dělitelů II
4Opakování geometrie Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Stavíme ze dřívek, střiháme papírky
010402 Úsečka, bod
010403 Přímky a polopřímky
010404 Rovnoběžky a kolmice
010405 Kružnice, kruh
010406 Osa úsečky
010407 Trojúhelník
010408 Čtyřúhelníky I
010409 Čtyřúhelníky II
010410 Obsahy
010411 Stavby
010412 Tělesa I
010413 Tělesa II
010414 Oblékání těles I
010415 Oblékání těles II
5Úhel Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Úhel
010502 Velikost úhlu I
010503 Velikost úhlu II
010504 Druhy úhlů
010505 Přenášení úhlů
010506 Osa úhlu
010507 Úhel tady, úhel tam
010508 Stoupání
010509 Koláče
010510 Minuty a sekundy
010511 Sčítání úhlů
010512 Odčítání úhlů
010513 Vedlejší a vrcholové úhly
010514 Souhlasné a střídavé úhly
010515 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku I
010516 Vnitřní a vnější úhly trojúhelníku II
010517 Úhelné opakování
010518 Úhly a zase úhly
6Osová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Shodné útvary I
010602 Shodné útvary II
010603 Osová souměrnost
010604 Zobrazování v osové souměrnosti I
010605 Zobrazování v osové souměrnosti II
010606 Osově souměrné útvary
010607 Závěrečné rýsování
7Trojúhelník Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Pravidla pro strany a úhly trojúhelníku
010702 Úhly v trojúhelníku
010703 Výšky trojúhelníku I
010704 Výšky trojúhelníku II
010705 Těžnice trojúhelníku I
010706 Těžnice trojúhelníku II
010707 Těžnice trojúhelníku III
010708 Konstrukce trojúhelníků I
010709 Shodnost trojúhelníků
010710 Konstrukce trojúhelníků II
010711 Konstrukce trojúhelníků III
010712 Střední příčky trojúhelníku
010713 Kružnice opsaná a vepsaná I
010714 Kružnice opsaná a vepsaná II
010715 Trojúhelník - shrnutí
8Celá čísla Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Méně než nula I
010802 Méně než nula II
010803 Absolutní hodnota
010804 Porovnávání celých čísel
010805 Sčítání a odčítání celých čísel I
010806 Sčítání a odčítání celých čísel II
010807 Sčítání a odčítání celých čísel III
010808 Násobení celých čísel I
010809 Násobení celých čísel II
010810 Dělení celých čísel
010811 Číselné výrazy se zápornými čísly
010812 Krokování
010813 Záporná desetinná čísla
9Středová souměrnost Zobrazit/skrýt kapitoly.
010901 Střední tajemství
010902 Střed souměrnosti
010903 Zobrazování ve středové souměrnosti I
010904 Zobrazování ve středové souměrnosti II
010905 Středově souměrné útvary