Přispějte zde!

Mechanika

Fyzika SŠ » Mechanika »

aktualizováno: 7. 4. 2024 18:36

Seznam kapitol / hodin

1Kinematika Zobrazit/skrýt kapitoly.
010101 Dějiny fyziky
010102 Fyzikální veličiny, jednotky
010103 Převody jednotek I
010104 Převody jednotek II
010105 Hustota
010106 Měření pohybu
010107 Měříme šneka, změna veličiny
010108 Rychlost I
010109 Rychlost II
010110 Rovnoměrný pohyb I
010111 Rovnoměrný pohyb II
010112 Rovnoměrný pohyb III
010113 Rovnoměrný pohyb IV
010114 Rovnoměrný pohyb V
010115 Rovnoměrný pohyb VI
010116 Poskakující míč
010117 Zrychlení
010118 Rovnice rovnoměrně zrychleného pohybu
010119 Rovnoměrně zrychlený pohyb I
010120 Rovnoměrně zrychlený pohyb II
010121 Rovnoměrně zrychlený pohyb III
010122 Rovnoměrně zrychlený pohyb v grafech
010123 Vztahy mezi veličinami popisujícími pohyb
010124 Souřadnice
010125 Vektory I
010126 Vektory II
010127 Vektory III
010128 Znaménka
2Dynamika Zobrazit/skrýt kapitoly.
010201 Síly I
010202 Síly II
010203 1. Newtonův zákon I
010204 1. Newtonův zákon II
010205 2. Newtonův zákon I
010206 2. Newtonův zákon II
010207 2. Newtonův zákon III
010208 3. Newtonův zákon I
010209 3. Newtonův zákon II
010210 Tahové a tlakové síly
010211 Tření, valivý odpor I
010212 Tření, valivý odpor II
010213 Tření, valivý odpor III
010214 Nakloněná rovina I
010215 Nakloněná rovina II
010216 Nakloněná rovina III
010217 Hybnost, impulsová věta
010218 Zákon zachování hybnosti I
010219 Zákon zachování hybnosti II
010220 Dynamika shrnutí
3Pohyb po kružnici Zobrazit/skrýt kapitoly.
010301 Početní příklady - rovnoměrný pohyb
010302 Početní příklady - rovnoměrně zrychlený pohyb I
010303 Početní příklady - rovnoměrně zrychlený pohyb II
010304 Početní příklady - rovnoměrně zrychlený pohyb III
010305 Pohyb po kružnici
010306 Rovnoměrný pohyb po kružnici I
010307 Rovnoměrný pohyb po kružnici II
010308 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici I
010309 Rovnoměrně zrychlený pohyb po kružnici II
010310 Dynamika pohybu po kružnici I
010311 Dynamika pohybu po kružnici II
010312 Dynamika pohybu po kružnici III
010313 Pohyb po kružnici - shrnutí
4Neinerciální vztažné soustavy Zobrazit/skrýt kapitoly.
010401 Inerciální vztažné soustavy, Galileiho princip relativity
010402 Zrychlující vztažné soustavy I
010403 Zrychlující vztažné soustavy II
010404 Rotující vztažné soustavy I
010405 Rotující vztažné soustavy II
5Mechanická práce a mechanická energie Zobrazit/skrýt kapitoly.
010501 Mechanická práce I
010502 Mechanická práce II
010503 Mechanická práce III
010504 Výkon, účinnost
010505 Kinetická energie
010506 Potenciální energie
010507 Zákon zachování energie I
010508 Zákon zachování energie II
010509 Zákon zachování energie III
6Gravitační pole Zobrazit/skrýt kapitoly.
010601 Newtonův gravitační zákon
010602 Intenzita gravitačního pole
010603 Tíhová síla, tíha
010604 Svislý vrh
010605 Vodorovný vrh
010606 Šikmý vrh
010607 Složitější typy vrhů
010608 Pohyby v centrální gravitačním poli Země
010609 Keplerovy zákony
010610 Sluneční soustava
010611 Gravitační pole - shrnutí
7Mechanika tuhého tělesa Zobrazit/skrýt kapitoly.
010701 Posuvný a otáčivý pohyb
010702 Moment síly vzhledem k ose otáčení
010703 Skládání a rozklad sil
010704 Rovnováha na páce I
010705 Rovnováha na páce II
010706 Těžiště
010707 Rovnovážná poloha, páka v praxi
010708 Statika I
010709 Statika II
010710 Moment setrvačnosti
010711 Dynamika otáčivého pohybu tuhého tělesa
010712 Mechanika tuhého tělesa - shrnutí
8Mechanika kapalin a plynů Zobrazit/skrýt kapitoly.
010801 Tekutiny, tlak
010802 Pascalův zákon
010803 Hydrostatický tlak
010804 Atmosférický tlak
010805 Archimédův zákon I
010806 Archimédův zákon II
010807 Archimédův zákon III
010808 Proudění tekutin, rovnice kontinuity
010809 Bernoulliho rovnice
010810 Proudění reálné tekutiny